A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Montvai Zoltán egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.relbuy.com honlapon keresztül nyújtott közvetítői szolgáltatás a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

A jelen “ÁSZF” érvényes 2019. január 01-től visszavonásig.

A honlap üzemeltetője és a szolgáltatás nyújtója:

Név: Montvai Zoltán egyéni vállalkozó
Székhely: 3328 Egerszólát, Árpád út 15/1
Postacím:  3328 Egerszólát, Árpád út 15/1
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 
Adószám: 
Adatkezelési nyilvántartási száma: 
Üzemeltető e-mail címe: 
Bankszámla száma (IBAN): 
Swift/BIC kód: 
Telefonszám: +36 30 331 2771

A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott közvetítői szolgáltatás a biztonságos adásvételekre irányul. Biztonsági kapocs a vevő és eladó között mindkét fél biztonsága érdekében. Célja a zavartalan árukereskedelem lebonyolítása.

Szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a szolgáltatást igénybe vevő megbízza a Szolgáltatót közvetítésére illetve árukereskedelem lebonyolításában való közreműködésre. Jelen szerződés tárgyát képezi minden a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető szerződéssel kapcsolatos adat. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Montvai Zoltán egyéni vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.
A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, mely Szolgáltatások kizárólagos nyújtója Montvai Zoltán egyéni vállalkozó.

A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Szolgáltatás igénybevételével jön létre

A megrendelés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

Megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett megrendeléseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja a Szolgáltatásban szereplő mindkét személy részére. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett megrendeléseket indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott megrendelések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra. A megrendelések 24 órán belül feldolgozásra kerülnek, amennyiben minden a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adat rendelkezésre áll.

A szolgáltatási díj mértéke

A szolgáltatási díj mértéke a jutalék fülön található információk szerint alakul.

A megbízási díj teljesítése

A megrendelés során a jelentkezőnek meg kell adnia elérhetőségét, érvényes bankkártya vagy utalási adatait, valamint a Szolgáltatás másik szereplőjének (eladó) elérhetőségi, utalási adatait. A megrendelő kijelenti, hogy a megadott adatok valósak, és a megadott bankkártyával/bankszámlával jogszerűen rendelkezik.

Fizetési feltételek, módok és árak

Számlázás

Szolgáltatás folyamata röviden (megrendelés, teljesítés feltétele)

  1. A vevő elutalja a termék árát a jutalékkal együtt, nekünk közvetítőnek.
  2. Mi értesítjük az eladót az összeg beérkezéséről, ami után elküldheti a terméket.
  3. Ha a vevő átvette a terméket, értesít erről és mi továbbítjuk az eladónak az összeget.

Vitás esetek:

  1. Ha a vevő nem jelez vissza az áru átvételekor és az eladó bizonyítani tudja, hogy ő a szolgáltatás tárgyát képező terméket feladta és a vevő azt átvette ( pl.: postai nyomonkövetési szám) a vevő által hozzánk eljuttatott összeget, jutalékkal csökkentve továbbítjuk az eladó részére.
  2. Nem tudunk felelősséget vállalni a szolgáltatás tárgyát képező termékért ,ha a vevő nem azt a terméket, vagy nem azt a minőségű terméket kapta, mint amiről megállapodott az eladóval.
  3. Ha a vevő már eljuttatta hozzánk a termék árát és a jutalékot, azonban az eladó nem mutat hajlandóságot a termék postázására 5 munkanapon belül, a vevő által elutalt, jutalékkal csökkentett összeget visszautaljuk.

Regisztráció, Feliratkozás, Leiratkozás

Regisztrációnak és Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja, amely minden esetben önkéntes. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármely Regisztrációt és Feliratkozást visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
Minden hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja az adott hírlevelet és további kézbesítést.
Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszer-üzenetekben, valamint a kapcsolatfelvétel céljából küldött üzenetek során a megadott e-mail-re történő válaszlevélben, mivel ezek csak egyszeri üzenetek.
Az adatkezelés további részleteit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

Kártérítési felelősségi kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Szerzői jog

A www.relbuy.com domain (továbbiakban: Honlap) és az alatta található információk, adatok és megoldások Montvai Zoltán (továbbiakban: Szerző) szellemi tulajdona, és így a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogvédelemben részesülnek, különös tekintettel a következők: a honlap szövege, szófordulatai, címsorai és dokumentumai, megvásárolható termékei és szolgáltatásai, bejegyzése, grafikák, szimbólumok, logók, megoldások, média és egyéb anyagok (továbbiakban: Szellemi termékek).

A Honlap és a Szellemi termékek tartalmát idézni egészben vagy részletekben kizárólag a Szerző előzetesen (a megjelenés előtt) adott írásos beleegyezésével engedélyezett.

A Honlap és a Szellemi termékek nem módosíthatók, valamint nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más származékos szellemi termék, illetve más szellemi termékkel nem kapcsolhatók össze.

A Honlap tartalma és a Szellemi termékek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.relbuy.com weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megrendelő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok/adatok részére vagy egészére.

Ha máshol megjelenik a Szerző által publikált cikk, hirdetés, tanulmány, egyéb szellemi termék egészben vagy részletekben, minden esetben előzetes egyeztetés szükséges, melynek során áttekintésre kerül a publikáció előtt a szerkesztett anyag.

Minden esetben szükséges megjelentetni a forrást az alábbi formába:

“Forrás: Szerző Neve/Domain címe”

Az engedélyezés nem automatikus, minden esetben a Szerző írásos engedélye szükséges. A Szerző fenntartja az engedély megvonásához való jogot publikáció előtt, közben és után is.

Jogosulatlan felhasználása esetén a Szerző jogok védelmében, és a jogsértés megállapítása céljából bírósági és/vagy hatósági eljárást kezdeményez.

Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

Felelősség

A Honlap és a Szellemi termékek használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért sem a Szerző, sem az Üzemeltető nem vállal felelősséget és nem nyújt garanciát. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor a személyes közreműködés, felügyelet külön és előzetes írásos beleegyezés alapján történik az elvégzett munka. A termékért, amelyre a szolgáltatás irányul, nem tudunk felelősséget vállalni és minden esetben a “szolgáltatás folyamata” leírás a mérvadó.

A Szerző és az Üzemeltető a Honlap és a Szellemi termékek használata során az ügyfélnél, felhasználónál felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi követelést.

Az ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy a Szolgáltató nem felelős a megrendelésben szereplő termékért/szolgáltatásért, üzleti döntésekért és az azzal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett eredményekért. A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Változtatás joga

A Szolgáltató fenntartja magának a weboldalakon és a Szellemi termékekben található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Ennek értelmében nem garantált a Honlap és a Szellemi termékek és azon megtalálható adatok és információk naprakészsége, aktualitása, így nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Szellemi termékek relevánsak lennének, viszont a Szolgáltató a legjobb tudásának megfelelően törekszik rá, hogy naprakész adatok és információk szerepeljenek azokban.

Reklamáció, panaszkezelés

A Megrendelő a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: ………………….

A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai: